1) پنج اس» یا ۵S چیست؟

یکی از مباحث عمده در مدیریت ژاپنی می باشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است. که به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است. هدف از اجرای این اصول صنایع و سازمان های مختلف تجاری، صنعتی و خدماتی:افزایش بهره وری استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی و زمانی انجام کار، افزایش کارایی و در نهایت سوددهی بیشتر سازمان می باشد.

۲) ساماندهی

Seiton / Stabilize قرار دادن لوازم ضروری در جای خودشان به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد. هدف، ارتقای بهره وری از طریق حذف زمان تلف شده برای جستجوی اشیاء است. نمونه هایی از اجرای این 5 عبارتند از: و استقرار هر چیز در جای مشخص و مخصوص به خود ، برچسب گذاری و شناسایی کلیه زونکن ها، فایل ها

سپیدی و پاکیزگیا

۳) سپیدی و پاکیزگی Seiso

/ Shine ایجاد محیط کاری تمیز و پاکیزه که موجب کارایی بیشتر می شود. هدف دستیابی به میزان مطلوبی از پاکیزگی و حذف آلودگی ها و بازبینی مجدد امور و مسئولیت ها است. نمونه هایی از اجری این عبارتند از:

و پاکیزه کردن محل هایی که از چشم افراد به دور است. شناسایی و رفع خرابی هایی که در اثر نشتی ها و فرسایش ها ایجاد شده است.

سوا کردن (سازماندهی)

سعی در حفظ وضع مطلوب (استانداردسازی)

۴) سعی در حفظ وضع مطلوب (استانداردسازی)

.

) سوا کردن (سازماندهی) Seiri

/ Sort وسایلی که مورد نیاز هستند را از آنهایی که مورد نیاز نیستند جدا کنیم. هدف، ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است. نمونه هایی از اجرای این عبارتند از: و سازماندهی انبار ( استفاده از سامانه های نوین انبارداری و…).

، رفع عیوب و خرابی ها ( تعمیر ملزومات اداری، تجهیزات فنی و خودروهای مورد استفاده و…)

کنترل و اصلاح دائمی سازماندهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی. هدف، ایجاد استاندارد اجرایی برای تداوم ۵s و مدیریت دیداری خلاق به منظور آشکار کردن ناهمگونی ها است. نمونه هایی از اجرای این عبارتند از:

و بازبینی دوره ای( بازرسی و بازدید از مجموعه تحت پوشش ، برگزاری ممیزی داخلی) و تدوین دستورالعمل های لازم جهت اجرای سیستم

ساماندهی

۵) سازمان یافتگی (ایجلا انضباط در محیط کاری)

Sustain/Shitsuke

نظام آراستگی

فرایند تکرار و تمرین انجام یک کار که آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص را شامل می شود. هدف، مشارکت کامل در ایجاد عادات صحیح و پیروی از مقررات است.

نمونه هایی از اجرای این 5 عبارتند از : و تمرین اقدامات ضروری استفاده از تجهیزات ایمنی…) و تمرین وقت شناسی آموزش استفاده بهینه از زمان، به ویژه در برقراری جلسات)

گفتگو

ما در حال حاضر در حال حاضر نیستیم. اما شما می توانید یک ایمیل به ما ارسال کنید

می تونم کمکتان کنم؟

برای گپ زدن روی ENTER کلیک کنید